POST A JOB

POST A JOB – जब पोस्ट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा:
१) योग्यता सम्बन्धि विवरण खुलाउनुहोला
२) आवेदन दिने तरिका/माध्यम खुलाउनुहोला
३) स्थान खुलाउनुहोला
४) कम्पनीको नाम, पुरा ठेगाना, सम्पर्क व्यक्ति, फोन नम्बर, ईमेल खुलाउनुहोला, यदि कम्पनीको पहिचान जब पोस्टमा देखाउन चाहनुहुन्न भने सो विवरण contactus@merorojgari.com मा पठाउनुहोला (पहिलो पटकको लागि मात्र)
५) कम्पनीको विवरण नखुलाएको जब पोस्ट स्वीकृत गरिनेछैन
६) शुल्क: मेरो रोजगारीमा जब पोस्ट गर्न कुनै शुल्क लाग्नेछैन

Leave this blank if the location is not important
Select if this is a remote position.
Choose some tags, such as required skills or technologies, for this job. Maximum of 10.
Deadline for new applicants.

Company Details

Scroll to Top