POST A JOB

जब पोस्ट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा:
१) योग्यता सम्बन्धि विवरण खुलाउनुहोला
२) आवेदन दिने तरिका/माध्यम खुलाउनुहोला
३) स्थान खुलाउनुहोला
४) कम्पनीको नाम, पुरा ठेगाना, सम्पर्क व्यक्ति, फोन नम्बर, ईमेल खुलाउनुहोला, यदि कम्पनीको पहिचान जब पोस्टमा देखाउन चाहनुहुन्न भने सो विवरण contactus@merorojgari.com मा पठाउनुहोला (पहिलो पटकको लागि मात्र)
५) कम्पनीको विवरण नखुलाएको जब पोस्ट स्वीकृत गरिनेछैन
६) शुल्क: मेरो रोजगारीमा जब पोस्ट गर्न कुनै शुल्क लाग्नेछैन

Leave this blank if the location is not important
Choose some tags, such as required skills or technologies, for this job. Maximum of 10.
Deadline for new applicants.

Company Details